Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Ladder van Lansink

Ad Lansink

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. Internationaal wordt het algemene principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie".
Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap in aanmerking komen.


In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) is de indeling verfijnd:


Kwantitatieve preventie:
Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt

Kwalitatieve preventie:
Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen
die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken

Nuttige toepassing door producthergebruik:
Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt

Nuttige toepassing door materiaalhergebruik:
Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt

Nuttige toepassing als brandstof:
Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking

Verbranden als vorm van verwijdering:
Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land

Storten:
Afvalstoffen worden gestort

Transities in het (Nederlandse) afvalbeheer

Het Nederlandse afvalbeheer verloopt volgens het transitiemodel. De eerste transitie speelt zich af tussen 1900 en 1970 met als drijfveer de zorg voor volksgezondheid. De tweede transitie begint in de jaren 80, en is sterk bevorderd door de motie Lansink (1979). Kern van de motie (latere Ladder van) Lansink is de nadruk op preventie en hergebruik, ook eenmalig in de vorm van energie. De derde transitie krijgt vorm rond de eeuwwisseling, met als ‘drivers’ de schaarste aan grondstoffen en de roep om een stevig klimaatbeleid. Analyse van transitiemechanismen leert wel, dat de toekomst onzeker blijft.

Innovatie en duurzaam afvalbeleid

Wetenschap en technologie proberen werkelijkheid te ontrafelen, kennis te verruimen en toepasbaar maken. Onderscheid past tussen inductieve en deductieve werking van wetenschap en technologie. Innovatie kent veel smaken, ook vanwege de vraag of en zo ja hoe innovatie wordt bevorderd of belemmerd door (politiek) beleid. Stimulering, ook fiscaal, blijft nodig.

Bewustmaking en acceptatie

Gedragsverandering werd noodzakelijk door de energiecrises I en II; het voortouw lag in handen van SVEN, later NOVEM. Beoordeling van verschil tussen eenmalig en herhaald gedrag is essentieel voor bevordering van milieubewustzijn. Psychologische, emotionele en irrationele factoren spelen een rol bij het gedrag van consumenten. De cirkel van Prochaska en DiClemente is een goed hulpmiddel bij de vaststelling van die factoren. Het beleid dient zich zowel op doelgroepen als op thema’s voor gedragsverandering te richten.

Vooruitblik

Materiaalketenbeheer vergt naast een heldere visie politiek doorzettingsvermogen om het concept van de circulaire economie te realiseren. De al aanwezige of te verwachten tegenkrachten tegen de overgang van een lineaire naar circulaire economie zijn te overwinnen. Ook de derde transitie van afvalbeleid naar ketenbeheer vergt sturing, zowel Europees als nationaal. Wet- en regelgeving dienen duidelijk te zijn, toegespitst ook op de lange termijn doelen van het beleid.Informatie en communicatie zijn van grote betekenis voor de gedragsverandering van producenten en consumenten. De derde transitie is even onontkoombaar als noodzakelijk gelet op de toekomstige tekorten aan grondstoffen en energiebronnen.

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar