Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Henk de Bruin, senior vice-president duurzaamheid bij Philips

We kunnen met energiebesparing en circulaire economie enorme winst boeken

Het doel van Philips is in 2025 de levens van 3 miljard mensen te verbeteren, zegt Henk de Bruin, die als senior vice-president verantwoordelijk is voor het wereldwijde duurzaamheidsprogramma Ecovision. Daarvoor vertrouwt de Nederlandse multinational vooral op ‘zinvolle innovatie’: ‘We hebben nu eenmaal een hoog welvaartsniveau bereikt. Het is een illusie te denken dat mensen daar afstand van willen doen.’


Hoewel Philips dit jaar door herindeling in de sector ‘industriële conglomeraten’ zijn leidende positie in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) op het gebied van consumentengoederen is verloren, verandert dat niets aan het beleid. De score in 2013 van 90 punten op een schaal van 0 – 100 blijft onveranderd hoog en andere competitie in een nieuwe sector geeft nieuwe uitdagingen en kansen. De Nederlandse multinational kan daarnaast ook wijzen op tal van andere onderscheidingen, zoals de zevende plaats op de lijst van ‘Global 100 Most Sustainable Corporations in the World’ van het tijdschrift Corporate Knights, zes plaatsen hoger dan in 2012 en voor het derde jaar op een rij een leiderschap positie in het Carbon Discolsure Project (CDP). ‘Duurzaamheid zit in ons DNA’, zegt Henk de Bruin, als senior vice-president bij Philips wereldwijd verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid. ‘Dat heeft met de ontstaansgeschiedenis van ons bedrijf te maken.

Duurzaamheid kent twee componenten: de sociale component en de ecologische component. Als we teruggaan tot 1891, zie je dat Philips zich vanaf het begin met name op het eerste terrein heeft onderscheiden. Omdat het van oorsprong een familiebedrijf is, heeft Philips zich altijd bekommerd om haar werknemers en de gemeenschap waarin zij leven. Het bedrijf zorgde voor huisvesting van de werknemers, voor opleidingen, voor bibliotheken. Het bedrijf heeft als eerste winstdeling en de vijfdaagse werkweek geïntroduceerd.’

‘Maar ook de tweede component, de ecologie, heeft al jarenlang onze aandacht. Toen eind jaren zestig de zorg om het milieu groeide, heeft één van de leden van de Raad van Bestuur, Nico Pannenborg, zich aangesloten bij de Club van Rome. Bij terugkomst heeft hij Frits Philips ervan overtuigd dat het bedrijf serieus werk moest gaan maken van de aandacht voor een beter milieu.’

Aan de basis van ISO 14001

Ook in de jaren tachtig bleef Philips ijveren voor een betere aanpak van de milieuproblematiek. In die tijd waren alle regels in Nederland lokaal vastgelegd onder de paraplu van de Hinderwet. De uitvoering lag in handen van de gemeenten, waardoor het voor grote bedrijven als Philips – met toen nog zestig fabrieken – lastig was om een integraal beleid te voeren. Philips introduceerde toen een centraal milieumanagementsysteem en haalde via VNO-NCW andere bedrijven over hetzelfde te doen. Dat systeem lag aan de basis van de latere ISO 14001-norm. Begin jaren negentig zorgde toenmalig minister van Milieu Pieter Winsemius er met zijn nationale milieuplan voor dat er een einde kwam aan het woud van regelgeving dat er heerste.

Een integrale visie op duurzaamheid: zinvolle innovatie

Sinds de jaren negentig werkt Philips met een integrale visie op duurzaamheid onder de noemer Ecovision. Het programma bouwt voort op de missie van Philips om te zorgen voor zinvolle innovatie. ‘Zinvolle innovatie bij Philips heeft twee dimensies: de gezondheid van mensen en de gezondheid van onze planeet, oftewel duurzaamheid’, legt De Bruin uit. ‘Daarom zegt de nieuwe visie van Philips dat we streven naar een gezonde en duurzame samenleving. Ons doel is om in 2025 de levens van in totaal 3 miljard mensen te verbeteren. Op het gebied van de gezondheid van mensen richten wij ons zowel op de preventieve kant, bijvoorbeeld met juicers of hulpmiddelen bij het sporten, als op de curatieve kant, met onze medische apparatuur. Op het gebied van de gezondheid van onze planeet, de ecologische kant, streven wij ernaar alle producten op zo milieuverantwoorde wijze te ontwikkelen, zodat ook onze afnemers daarmee een bijdrage kunnen leveren. De criteria voor groene producten veranderen regelmatig, dus ligt de lat daar steeds hoger. Inmiddels halen wij 47 procent van onze omzet uit deze groene producten. Wij proberen lichtere materialen te gebruiken, het energieverbruik van producten te verlagen en de producten beter recyclebaar te maken, meer aandacht te besteden aan verantwoorde verpakkingen en de levensduur te verlengen. En we kijken natuurlijk kritisch naar onze productieprocessen en hebben doelstellingen op energie, water, afval en emissies geformuleerd.’

Een langetermijnstrategie: maximaal efficiënt

Als senior vice-president zit Henk de Bruin één laag onder het executive committee: hij rapporteert aan Jim Andrew, die ook de portefeuille strategie en innovatie beheert. ‘Dat geeft ook aan hoe we naar dit onderwerp kijken’, zegt De Bruin. ‘Voor ons is het een langetermijnstrategie. In 2050 wonen we met 9 miljard mensen op deze aarde. Ons doel is dan om maximaal efficiënt gebruik te maken van de beperkte grondstoffen die tot onze beschikking zijn. Ooit dachten we dat er tegen die tijd 17 miljard mensen op aarde zouden zijn en verkeerden wij in de veronderstelling dat wij in het westen veel zouden moeten inleveren om de welvaartsgroei in andere delen van de wereld te compenseren.

Maar inmiddels zijn wij de overtuiging toegedaan dat het mogelijk is het leven van alle mensen te verbeteren. We beseffen natuurlijk dat we maar één planeet hebben en dat de grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, dus zijn zinvolle innovatie en technologie onontbeerlijk.’

Daar moet wel hard voor worden gewerkt, stelt De Bruin. ‘De laatste ontwikkelingen aan de ecologische kant zijn dat wij op twee fronten nog enorme winsten kunnen boeken. Het eerste is dat wij veel meer aan energiebesparing kunnen doen. Dat krijgt veel te weinig aandacht, naar mijn idee. Het gaat tegenwoordig altijd om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie opwekken, maar energie besparen is een quick win die wij niet mogen laten liggen. Bomen planten helpt ook, maar het effect daarvan zie je pas op lange termijn. Energiezuinige LED-verlichting heeft direct effect en betaalt zichzelf terug.’

De circulaire economie in plaats van ‘take-make-break’

De tweede ontwikkeling waar De Bruin veel van verwacht, is de opkomst van de circulaire economie. ‘We moeten de economische groei loskoppelen van het materiaalgebruik’, zegt hij. ‘McKinsey heeft becijferd dat de industrie in Europa jaarlijks tussen de 250 miljard en 500 euro laat liggen omdat ze daar onvoldoende tot geen aandacht aan besteden. Veel bedrijven werken nu nog volgens het principe take-make-break. Je neemt de grondstof, je produceert, en je wacht totdat het product stuk gaat om een nieuw product te kunnen verkopen. Zo zijn we al sinds het begin van de industriële revolutie gewend te denken, omdat we toen nog dachten dat de aarde onuitputtelijk was. In de circulaire economie kijk je op een heel andere manier naar je productieproces en je positie in de waardeketen. Je focust vanaf het begin op de mogelijkheden van remanufacturing, refurbishment, spare parts harvesting en materiaalhergebruik. Oftewel: je denkt vanaf het begin na over de mogelijkheden om je producten of onderdelen daarvan opnieuw te gebruiken, in bovenstaande volgorde. Wanneer je die mogelijkheden al vanaf de ontwerpfase incorporeert, creëer je substantieel meer waarde.’

Behalve dat het veel efficiënter is, kun je hiermee ook nieuwe markten aanboren, zegt De Bruin. ‘Een voorbeeld hiervan is dat wij onze producten ook op een andere manier willen gaan verkopen. Wij verkopen dan geen lampen meer, maar wij verkopen licht. We kunnen afspraken maken met bedrijven over de inrichting en na drie of vijf jaar de verlichting weer vervangen. Zo’n overeenkomst hebben wij als eerste met de bekende architect Thomas Rau gesloten. Op het gebied van licht is deze aanpak misschien nieuw, maar bij de medische apparatuur werkt dit systeem al veel langer, net als in de wereld van de kopieermachines, waar klanten al veel langer gewend zijn af te rekenen per kopie. En wat te denken van concepten als Greenwheels, die in feite op hetzelfde idee gestoeld zijn? Wij denken dat er met name in de business-to-business grote kansen zijn voor dit model.’

‘Ik ben een pragmaticus’

In een vorig leven was De Bruin leraar natuur- en scheikunde en later directeur van een middelbare school. Nadat hij opnieuw was gaan studeren aan de universiteit van Utrecht en afstudeerde in anorganische en fysische chemie, kreeg hij de kans om bij Philips te gaan werken. Zijn achtergrond als natuur- en scheikundige zorgt wel voor affiniteit met het onderwerp duurzaamheid, maar hij beschouwt zichzelf vooral als een pragmaticus. ‘Ik bekijk de problematiek vanuit de businessoptiek’, zegt hij. ‘Het is vooral een economisch probleem. Wij weten dat er in ons leven heel veel dingen anders kunnen, met hetzelfde resultaat én een beter effect op het milieu. Wij stimuleren onze medewerkers gebruik te maken van het openbaar vervoer en adviseren ze ook te kijken naar elektrische auto’s. Maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat mensen niet gaan inleveren op de kwaliteit van leven. Dat is een illusie. Je moet ze alternatieven bieden met behoud van kwaliteit van leven, inclusief de milieukwaliteit. We hebben nu eenmaal een bepaald welvaartsniveau bereikt, niemand doet daar afstand van. Op termijn streven er negen miljard mensen naar die goede kwaliteit van leven op één planeet. Dat is de realiteit waarmee we leven. Kijk, als je in de Sahara zonnecellen zou neerleggen met een oppervlakte ter grootte van Frankrijk, zou je een opbrengst hebben waarmee je in de gehele wereldwijde elektriciteitsbehoefte zou kunnen voorzien. Maar we hebben nu eenmaal te maken met het feit dat wij 120 jaar geleden gestart zijn met het gebruik van fossiele brandstoffen. De problemen die we daardoor ondervinden en de transitie die daarvoor nodig is, kunnen wij nu het beste te lijf gaan met behulp van zinvolle innovatie. De kansen zijn legio.’

‘Het gaat tegenwoordig altijd om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie opwekken, maar energie besparen is een quick win die wij niet mogen laten liggen.’www.plusbusiness.nl
Oktober, 2013

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar